Rodinná mediace

Mediace

Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů mezi lidmi, jak v rodinných a soukromých vztazích, tak i ve vztazích pracovních a obchodních. Mediace je dobrovolná a jejím cílem je najít takové řešení, které je pro všechny strany sporu v danou chvíli nejlepší. Na závěr se obvykle uzavírá dohoda, na které se všechny strany společně domluví.

Podstatou mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí nezávislá, speciálně vyškolená osoba, tzv. mediátor, která je nehodnotí, sama nenavrhuje řešení, ale umožňuje jim obnovit vzájemnou komunikaci a stává se prostředníkem ke smírnému, kompromisnímu řešení sporných otázek. Podmínkou je, že mediátor musí být nestranný a je vždy vázán absolutní mlčenlivostí.

Mediaci je vhodné využít, pokud se chcete vyhnout soudu a chcete konflikt vyřešit úspěšně a co nejrychleji. Navíc budou zohledněny i zájmy, kterým by v soudním vypořádání nebyla věnována pozornost.

Jedno mediační setkání trvá zpravidla 3 hodiny. O počtu setkání rozhodují strany sporu podle svých potřeb.

Rodinná mediace

 • zaměřuje se na zprostředkování řešení konfliktů mezi členy (vlastní, nevlastní i náhradní) rodiny
 • řídí se stejnými pravidly a principy jako jakákoliv jiná mediace

Rodinná mediace je možnost mimosoudního řešení konfliktů v oblasti rozchodů a rozvodů stejně jako dalších rodinných vypořádání. Jejím přínosem je také snížení emočního vypětí, které je zvláště v rodinných konfliktech vysoké. Mediace pomáhá oprostit se od dalšího prohlubování nepřátelství a soustředit se na podstatné věci. Tímto dává možnost zachování přijatelných rodinných vztahů do budoucnosti.

Rodinnou mediaci lze využít v oblasti:

 • urovnání porozchodových a porozvodových sporů,
 • vícegeneračních sporů
 • příbuzenských sporů (např. mezi dospělými sourozenci, mezi rodiči a jejich dospělými dětmi)
 • manželských sporů,
 • sporů o výchovu, styku s dětmi a výživného,
 • uspořádání bytových otázek,
 • majetkových a finančních vztahů mezi rodinnými příslušníky (neshody kolem rozpočtu rodiny, nakládání s penězi, spory v rámci rodinného podnikání, půjčky či dluhy členů rodiny),
 • sporů o dědictví,
 • péče o starší či nemocné členy rodiny

Pro náhradní rodiny (pěstouny a osvojitele) lze mediaci využít navíc i při:

 • konfliktech s biologickou rodinou svěřeného dítěte,
 • urovnání sporů se zúčastněnými osobami, spolupracujícími v systému náhradní rodinné péče (sociální pracovník, doprovázející klíčový pracovník apod.)

Více se o mediaci můžete dozvědět např. na stránkách www.mediace-cr.cz